BINELE TĂU DE ASTĂZI – TERAPIA DE MÂINE A COPIILOR CU AUTISM

Status: Fundraising

Când o oră înseamnă ore. Pentru copiii cu autism, care întâmpină dificultăți reale pe toate palierele de dezvoltare, dar mai ales la nivelul comunicării și al autonomiei personale, timpul este poate cea mai importantă resursă. Timpul devine componenta esențială în planul de intervenție, lupta începe cu un număr de ore foarte mare - se recomandă chiar 40 de ore de terapie ABA pe săptămână - pentru ca timpul să devină prietenul unui copil cu autism. 

Centrul Învingem Autismul își propune să fie locul în care, oferind ajutor de specialitate, prin terapie ABA 1 la 1 (un terapeut pentru fiecare copil), copiii să nu-și piardă cel mai de preț aliat - timpul. Scopul unei intervenții concentrate și intensive, așa cum este ABA, este acela de a ajuta copiii cu autism să scadă cât mai mult posibil distanța dintre ei și ceilalți copii de vârsta lor, într-o cursă de maraton.

100% Complete
Raised:

42,113 RON

Supporters:

12

Donations:

308

Target:

34,500 RON

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

Când o oră înseamnă ore. Pentru copiii cu autism, care întâmpină dificultăți reale pe toate palierele de dezvoltare, dar mai ales la nivelul comunicării și al autonomiei personale, timpul este poate cea mai importantă resursă. Timpul devine componenta esențială în planul de intervenție, lupta începe cu un număr de ore foarte mare - se recomandă chiar 40 de ore de terapie ABA pe săptămână - pentru ca timpul să devină prietenul unui copil cu autism. 

Centrul Învingem Autismul își propune să fie locul în care, oferind ajutor de specialitate, prin terapie ABA 1 la 1 (un terapeut pentru fiecare copil), copiii să nu-și piardă cel mai de preț aliat - timpul. Scopul unei intervenții concentrate și intensive, așa cum este ABA, este acela de a ajuta copiii cu autism să scadă cât mai mult posibil distanța dintre ei și ceilalți copii de vârsta lor, într-o cursă de maraton. Pentru unii dintre ei, maratonul nu are linie de sosire. Cu un specialist care însoțește permanent copilul în maraton, terapia ABA devine o terapie de lux, pe care puțini și-o pot permite, într-o țară în care statul nu recunoaște și nu decontează singurul tratament cu evidențe științifice.

În cadrul Centrului de zi de recuperare Învingem Autismul, fiecare copil lucrează 2/4/6 ore de terapie ABA pe zi (Applied Behavior Analysis - Analiză Comportamentală Aplicată), intervenție 1 la 1, un terapeut pentru fiecare copil - o astfel de metodă având cele mai bune rezultate pentru fiecare beneficiar. Copilul și terapeutul formează o echipă și clădesc o relație ce se bazează pe încredere, suport permanent și armonie. Activitățile copiilor sunt supervizate și evaluate de o echipa formată dintr-un psiholog și doi coordonatori  ai centrului, cu vastă experiență în psihologie și analiză comportamentală.

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Învingem Autismul susține anul acesta un număr de 20 de copii, cu vârste cuprinse între 3-18 ani. De 3 ani acoperim, de asemenea, plata integrală pentru 3 cazuri provenind din familii vulnerabile. Centrul le oferă copiilor o școală a lor, un mediu propice învățării, cu jucării și materiale de lucru adaptate constant nevoilor fiecărui copil, un mediu motivant de învățare de noi abilități de comunicare, interacțiune socială, joc, abilități academice, abilități de motricitate grosieră și fină, abilități de autoreglare emoțională, abilități funcționale de viață independentă (mâncat, spălat, îmbrăcat, mers la toaletă, rutină zilnică etc.). În cadrul grupurilor de socializare și de școală, copiii reușesc o adaptare mai blândă la lumea înconjurătoare, câștigând încă un pas spre o viață independentă. În cadrul centrului unii copii învață să vorbească, iar alții să folosească sisteme de comunicare alternative, cum ar fi limbajul semnelor, PECS (Picture exchange communication system), scris sau typing. De asemenea, centrul oferă intervenții personalizate în familie, home-based și servicii respiro, urmărind îmbunătățirea vieții întregii familii.

Prin acest proiect, copiii cu autism și alte tulburări de dezvoltare din cadrul Centrului  de zi de recuperare Învingem Autismul vor beneficia de terapie ABA continuă, servicii personalizate și de calitate, ce urmăresc dezvoltarea lor integrativă și îmbunătățirea calității vieții copiilor și familiilor lor. Asociația Învingem Autismul vine astfel în ajutorul părinților, suplimentand orele de terapie într-un procent de 25% până la 100%. Costul lunar pentru terapia copiilor acoperit de către Asociația Învingem Autismul se ridică la 34.500 RON.

 

------------------------------------------------------

YOUR GOOD DEED FOR TODAY -  THERAPY FOR TOMORROW FOR AUTISM CHILDREN

When an hour means hours. For children with autism, who face real difficulties at all levels of development, but especially in terms of communication and personal autonomy, time is perhaps the most important resource. Time becomes the essential component in the intervention plan, the fight begins with a very large number of hours - even 40 hours of ABA therapy per week are recommended - for time to become the friend of a child with autism.

The Invingem Autism Day Center aims to be the place where, by offering specialized help, through ABA therapy 1 to 1 (one therapist for every child), children do not lose their most valuable ally - time. The goal of a focused and intensive intervention, such as ABA therapy, is to help children with autism to reduce the distance between them and other children their age as much as possible, like in a marathon. For some of them, the marathon has no finish line. With a specialist who permanently accompanies the child in the marathon, ABA therapy becomes a luxury therapy, which few can afford it, in a country where the state does not recognize and settle the only treatment with scientific evidence.

At the Invingem Autism Day Recovery Center, each child works 2/4/6 hours of ABA therapy per day (Applied Behavior Analysis), 1 in 1 intervention, one therapist for each child - such a method having the best results for each beneficiary. The child and the therapist form a team and build a relationship based on trust, constant support and harmony. The children's activities are supervised and evaluated by a team of a psychologist and two coordinators of the center with extensive experience in psychology and behavioral analysis.

Invingem Autismul Recovery Center for Children with Disabilities supports this year 20 children, aged 3-18. For 3 years we also cover the full payment for 3 cases from vulnerable families. The center offers children a school of their own, a learning environment, with toys and work materials constantly adapted to the needs of each child, a motivating environment for learning new communication skills, social interaction, play, academic skills, gross and fine motor skills, emotional self-regulation skills, functional independent living skills (eating, washing, dressing, using the toilet, daily routine). In social and school groups, children manage to adapt more gently to the world around them, gaining another step towards an independent life. At the center, some children learn to speak and others to use alternative communication systems, such as sign language, PECS (Picture exchange communication system), writing or typing. The center also offers personalized family interventions, home-based and respiro services, aiming to improve the life of the whole family.

Through this project, children with autism and other developmental disorders within the Invingem  Autismul Recovery Day Center will benefit from continuous ABA therapy, personalized and quality services, aimed at the integrative development and improving the quality of life of children and their families. The Invingem Autismul Association thus helps parents, supplementing therapy hours by 25% to 100%. The monthly costs for children's therapy covered by the Association reaches to RON 34,500.